Njoftim për mbledhjen e asamblesë

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A

Asambleja e aksionerve
VENDIM

(per thirrjen e mbledhjes se zakonshme te aksionerve)

Nr 35. dt 01.07.2013
Une Drejtori i shoqerise tregtare, shtypshkronja “Urtesia Bektashiane” sh.a. , me te drejten qe me jep Ligji nr.9901 date 14.04.2008 “Per shoqerite tregtare” neni 136,137,138 i tij , si dhe “Statuti” i shoqerise neni 15 : Lexo më shumë