Njoftim për mbledhjen e asamblesë

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHTYPSHKRONJA “URTESIA BEKTASHIANE” SH.A

Asambleja e aksionerve
VENDIM

(per thirrjen e mbledhjes se zakonshme te aksionerve)

Nr 35. dt 01.07.2013
Une Drejtori i shoqerise tregtare, shtypshkronja “Urtesia Bektashiane” sh.a. , me te drejten qe me jep Ligji nr.9901 date 14.04.2008 “Per shoqerite tregtare” neni 136,137,138 i tij , si dhe “Statuti” i shoqerise neni 15 : Lexo më shumë

Njoftim për mbledhjen e asamblesë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” SH.A
DREJTORIA
Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane

VENDIM Nr. 40 , date 11.06.2012

MBINJOFTIMIN E AKSIONERVE PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME PËR VITIN 2012

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” neni 83 si dhe nenit 11 te Statutit te Shoqerise “Urtesia Bektashiane”, sh.a: Lexo më shumë